Hồi hương di sản nghệ thuật của họa sĩ Trần Phúc Duyên với triển lãm “Họa Duyên Tương Ngộ”